Creu Senedd i Gymru

 

Dyma ddechrau cyfnod newydd o ddatganoli a dyma'ch cyfle chi i ddweud wrthym sut rydych chi am i'ch Cynulliad Cenedlaethol fod.

 
home-banner.png
 

Y bennod nesaf i Gymru 

Heddiw, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd ym 1999. Mae pethau'n newid eto.

 
 
Wales-icon.png

Cam nesaf datganoli

Mae Deddf Cymru 2017 yn cyflwyno model o ddatganoli sy'n seiliedig ar “gadw pwerau”.

Law-icon.png

Pwerau newydd i Gymru

O fis Ebrill bydd gan Lywodraeth Cymru bwerau mewn meysydd megis ynni, cynllunio, ffyrdd a phorthladdoedd.

calculator.png

Trethi a benthyca

Bellach mae gan y Cynulliad bwerau i gytuno ar rai trethi. O 2019, bydd hyn yn cynnwys pwerau i amrywio treth incwm..

 
funnel.png

Beth yw pwrpas yr ymgynghoriad hwn?


Mae Deddf Cymru 2017 yn rhoi pwerau i'r Cynulliad dros ei drefniadau etholiadol a mewnol ei hun.

Mae hyn yn darparu cyfleoedd i ystyried a allai newidiadau i'r Cynulliad gyfrannu at sicrhau ei fod yn gallu cyflawni ei gyfrifoldebau presennol a chyfrifoldebau'r dyfodol mor effeithiol â phosib. 

Diwygio etholiadol


Gofynnwyd i'r Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ddarparu cyngor oedd yn wleidyddol ddiduedd ar faint y Cynulliad, sut y dylid ethol Aelodau a'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad.

Gwnaeth y Panel 16 o argymhellion ar gyfer newidiadau i drefniadau etholiadol y Cynulliad. 

expert-panel.png

chat-icon.png
 

Rhannwch eich barn â ni

Rydym am glywed eich barn am argymhellion y Panel Arbenigol a newidiadau posib eraill i'r Cynulliad.

Gallwch ddewis rhoi gwybod eich barn i ni ar faterion unigol neu gwblhau’r ymgynghoriad yn llawn. 

 
 

Maint y Cynulliad

Faint o Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau? Darllenwch fwy

Pwy a all bleidleisio

Pwy ddylai gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol? Darllenwch fwy

System etholiadol

Pe bai maint y Cynulliad yn newid, sut ddylem ni bleidleisio i ethol Aelodau'r Cynulliad?
 Darllenwch fwy

 

Cyfraith etholiadol

A oes angen newidiadau i'r gyfraith sy'n ymwneud â gweinyddu etholiadau yng Nghymru? Darllenwch fwy

Anghymhwyso

A allai'r trefniadau cyfreithiol ar gyfer pwy a all fod yn Aelod Cynulliad fod yn gliriach? Darllenwch fwy

Trefniadau mewnol

 A ddylai fod mwy o hyblygrwydd i'r Cynulliad benderfynu ar ei ffyrdd ei hun o weithio? Darllenwch fwy

 
Calendar-icon.png

Digwyddiadau

 

Ymunwch â ni i glywed rhagor am argymhellion y Panel Arbenigol a newidiadau posibl eraill i’r Cynulliad. Cyflwyno eich cwestiynau i’r Llywydd, Elin Jones AC

 
 

Abertawe

Creu Senedd i Gymru

Dyddiad: 12/03/18
Amser: 18:00 - 19:30
Lleoliad: Prifysgol Abertawe

Aberystwyth

Creu Senedd i Gymru

Dyddiad: 15/03/18
Amser: 18:00 - 19:30
Lleoliad: Arad Goch, Aberystwyth

Bangor

Creu Senedd i Gymru

Dyddiad: 22/03/18
Amser: 18:30 - 20:00
Lleoliad: Prifysgol Bangor, Bangor

Wrecsam

Creu Senedd i Gymru

Dyddiad: 23/03/18
Amser: 18:00 - 19:30
Lleoliad: Ramada Plaza, Wrecsam